Home Hostels Yashawant Hostel,Nandurbar

NavigationYashawant Chatralay, Nandurbar PDF Print E-mail

 

Establishment Year: 1961


1

Name of Branch

:

Yashawant  Chatralya, Nandurbar

2

Establishment Year

:

1961

3

Information of HeadMaster /principal

:

Shri Pawar Vasant Motiram

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

General

Total

2006-2007

21

153

16

0

32

0

21

222

2007-2008

22

152

16

0

32

0

22

222

2008-2009

18

156

20

0

28

0

18

222

2009-2010

20

154

20

0

28

0

20

222

2010-2011

21

153

16

0

32

0

21

222

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information of Supervisor

Sr.No

Name of Supervisor

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Mali Jivan Tanka

12th

1993 to 2007

2

Shri Marathe Shantaram Vitthal

B.A

1994 to 2006

3

Shri Pawar Vasant Motiram

12th

2007 to up

 

Information of Chatralay Staff

Sr.No

Name of Chatralay Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Pawar Vasant Motiram

12th

1/1/2007

2

Shri Sanjay Ganashi Bagul

12th

1/1/2008

3

Smt Marathe Bhilabai Shiwaji

4th

1/1/1980

4

Smt Shelake Chindhabai Atmaram

4th

1/1/1980

5

Shri Rameh Natthu Patil

10th

1/9/2005