Home Hostels Samta Hostel,Dhanora

NavigationSamata Chhatralay,Dhanora PDF Print E-mail

 

Establishment Year : 1964

 

1

Name of Branch

:

Samata Chhatralay, Dhanora Tal Nandurbar

2

Establishment Year

:

1964

3

Information of HeadMaster /principal

:

Shri Rathod karaning Kisan

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

Genral

Total

2006-2007

07

48

063

0

08

0

0

72

2007-2008

07

50

03

0

12

0

0

72

2008-2009

09

48

03

0

12

0

0

72

2009-2010

09

52

02

0

09

0

0

72

2010-2011

06

55

04

0

07

0

0

72

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information of Supervisor

Sr.No

Name of Supervisor

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Borase Vinayak Popat

11th

1966 to 1972

2

Shri Patel Pooja Hiraji

11th

1972to 1976

3

Shri Sonavane Aravind Narayan

11th

1976 to 1979

4

Shri Patil Ashok Dhonu

11th

1979 to 1985

5

Shri Marathe Muralidhar Manga

12th

1985 to1987

6

Shri Rathod Karansing Kissan

12th

1987 to up

 

Information of Chatralay Staff

Sr.No

Name of Chatralay Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Rathod Karansing Kissan

12th

17/7/1987

2

Smt Latabai Notha Valvi

4th

7/9/1985

3

Smt Abibai Ramsing Padvi

3rd

19/2/1998

4

Shri Sanket Mansing Valvi

12th

1/9/2005

5

Shri Valvi Arjun Jovala

4th

1/9/1985