Home Our Schools Secondary School Smt.P.G.Patil High School,Vaindane

NavigationShrimati Putalabai Gajmal Patil Vidyalaya, Vaindane PDF Print E-mail

 

Establishment Year : 1998

 

1

Name of Branch

:

Shrimati Putalabai Gajmal Patil Vidyalaya, Vaindane

2

Establishment Year

:

1998

3

Information of Headmaster /prinsipal

:

Shri Mahire Pandu Suklal

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

Open

 

Total

2006-2007

37

33

30

0

165

0

7

272

2007-2008

39

35

33

0

170

0

9

286

2008-2009

46

37

34

0

178

0

13

308

2009-2010

51

42

37

0

172

0

15

317

2010-2011

52

44

38

0

174

0

19

327

Total

225

191

172

0

859

0

63

1510

 

Information of Headmaster /principal

Sr.No

Name of Head Master/Principal

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Savale S.S

B.Sc B.Ed

1998 to 2007

2

Shri Mahire P.S

B.A B.Ed

2007 to til date

 

Information of Teaching Staff

Sr.No

Name of Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Mahire Pandurang Sukalal

B.A. B.Ed

15/9/1981

2

Shri Gavali Bharat Demaji

B.Sc. B.Ed

13/6/1994

3

Shri Patil Piyush Bansilal

B.Sc. B.Ed

13/6/1997

4

Shri Patil Devidas Nago

B.A.B.Ed

15/6/1998

5

Shri Nikam Sanjay Popat

B.A. B.P.Ed

15/6/1999

6

Shri Patil Kailas Vedu

B.A. B.Ed

14/6/2000

7

Shri Tawade Kailas Raghunath

B.A. B.Ed

1/8/2002

8

Shri Kadam Madhavrao Babulal

B.Com B.P.Ed

25/4/1996

9

Shri Kuwar Kiran Bhilabhau

B.A. A.T.D

1/8/2002

10

Shri Kapure Kunal Kishor

H.S.C D.Ed

1/9/2009

 

Information of Non- Teaching Staff

Sr.No

Name of Non-  Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Mali Bharat Maharu 4/8/2008

B.A.

2/6/1986

2

Shri Patil Chatur Hasrath

H.S.C

16/6/1998

3

Shri Chitte Dilip Pandit

S.S.C

13/6/2000

4

Shri Pawar Viswas Dodhu

S.S.C

15/6/2004